RAJA-RAJA DALAM AL QUR’AN DAN AS SUNNAH SERTA PANDANGAN ISLAM TERHADAPPEMERINTAHAN BERAJA

Dr. Fadlan Mohd Othman
Student Affairs Division
Al-Madinah International University
http://www.mediu.edu.my/
(Jabatan Pengajian al-Quran & al-Sunnah
Fakulti Pengajian Islam UKM)
&
Mohd Riduan b Khairi
YAPEIM

Abstrak

Pemerintahan beraja adalah salah satu sistem pemerintahan tertua di dunia. Dalam tradisi Islam sistem pemerintahan pertama ialah kenabian sejak Adam Alaihisalam. Tamadun dan peradaban besar seperti Mesopotamia, Mesir, China, Indus dan banyak lagi diperintah oleh raja. Sejarah Islam juga mencatatkan adanya kerajaan yang diperintah oleh raja secara dinasti, sejak dinasti Umaiyah diasaskan sehinggalah jatuhnya kerajaan Turki Uthmaniyah. Kertas ini akan menyorot raja-raja yang disebutkan dalam al Qur’an dan hadis Nabi serta kerajaan yang mereka kuasai. Ada beberapa raja yang adil dan soleh menguasai kerajaan yang makmur dan besar. Kemudian akan dibawakan raja-raja yang wujud pada zaman Nabi Muhammad dan interaksi dakwah Nabi dengan kerajaan mereka. Sebilangan raja menerima dakwah Nabi dengan baik dan beriman, manakala sebilangan yang lain tidak beriman. Pada bahagian berikutnya dibawakan permulaan pemerintahan sistem beraja selepas era khulafa ar-rasyidin. Kajian ini merumuskan bahawa sistem pemerintah beraja diterima oleh Islam dan penambahbaikan serta perlu dipertahankan.

Pendahuluan: Kronologi
Sistem pemerintahan beraja disebutkan sebagai antara sistem pemerintahan yang tertua di dunia. Sejarah mencatatkan tamadun-tamadun besar yang pernah wujud hampir kesemuanya diperintah secara beraja atau disebutkan juga sebagai dinasti dan sistem feudal. Ini termasuk Tamadun Mesopotamia, Tamadun Lembah Indus di India, China, Mesir, juga termasuk kerajaan Islam selepas khalifah yang empat sehingga sampai ke Majapahit, Srivijaya, Melaka dan kerajaan-kerajaan kecil lain di Nusantara ini.

Generasi pertama manusia dipimpin oleh para Nabi bermula dari manusia pertama iaitu Nabi Adam Alaihissalam. Firman Allah Ta’ala maksudnya:

“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.” (Al Baqarah: 30)
Antara raja yang terawal diketahui dalam tradisi Islam ialah Namrud. Ibnu Kathir di dalam kitabnya Tafsir al-Qur’an  al-Azim menjelaskan ayat berikut sebagai merujuk kepada Namrud:
“Apakah kamu tidak memerhatikan orang (Namrud) yang mendebat Ibrahim tentang Tuhannya (Allah) kerana Allah telah memberikan kepada orang itu pemerintahan (kekuasaan).” (Al-Baqarah: 258)

Di dalam hadith Nabi menjelaskan tentang kaum yang paling banyak disebut dalam al-Qur’an iaitu Bani Israel. Sabda Nabi s.a.w. maksudnya:

“Bani Israel itu dipimpin oleh Nabi-nabi. Setiap seorang Nabi mati, digantikan Nabi yang lain.”(Hadis riwayat al Bukhari & Muslim)
Selepas kewafatan Nabi Musa, Bani Israel meminta dari Nabi mereka ketika itu, yang dikatakan Nabi Syamuel agar Allah mengangkat seorang raja untuk menjadi pemimpin perang. Firman Allah Ta’ala maksudnya:
“Apakah kamu tidak memerhatikan pemuka-pemuka Bani Israel sesudah Nabi Musa, iaitu ketika mereka berkata kepada seorang Nabi mereka: Angkatlah untuk kami seorang raja supaya kami berperang (di bawah pimpinannya) di jalan Allah.” (Al-Baqarah: 246)
Pada ayat berikutnya Allah menunaikan permintaan mereka. FirmanNya bermaksud:

“Nabi mereka mengatakan kepada mereka: “Sesungguhnya Allah telah mengangkat Talut menjadi rajamu.” (Al-Baqarah: 247)

Al-Qur’an dan hadith menceritakan beberapa raja yang pernah diberikan kekuasaan dan kerajaan yang besar. Ada raja yang beriman, ada pula raja yang kafir. Ada raja yang soleh lalu diberi pujian oleh Allah Ta’ala, manakala tidak kurang juga raja yang berbuat zalim lalu Allah Ta’ala hina mereka dengan kehancuran kerajaannya.
Ibnu Kathir dalam kitabnya Tafsir al Qur’an al Azim membawakan sebuah hadith riwayat dari Mujahid berkata:
“Raja di dunia yang menguasai timur dan barat ada empat: Dua dari mereka beriman dan dua yang lainnya kafir. Dua yang beriman itu ialah Sulaiman bin Daud dan Zulqarnain. Manakala yang kafir ialah Namrud dan Bukhtanashar.”
Beberapa lagi raja zalim yang diceritakan dalam al-Qur’an dan hadith termasuklah Fir’aun yang memerintah pada zaman Nabi Musa dan Nabi Yusuf. Raja Tubba’ di Yaman, raja yang ‘merampas tiap-tiap bahtera’ pada zaman Nabi Musa dan Khidir, Ratu yang memerintah negeri Saba’, Raja di zaman Ashabul Ukhdud dan raja yang mengganggu Sarah, isteri Nabi Ibrahim a.s.
Manakala raja-raja yang adil dan soleh disebutkan dalam al-Qur’an dan hadith termasuklah Talut, Nabi Daud, Nabi Sulaiman bin Daud dan Nabi menyebutkan secara umum dalam hadis bahawa akan ada raja yang membawa rahmat selepas zaman Khilafah al-Nubuwwah. Para ulama memaksudkan hadith itu sebagai Khalifah atau Raja Muawiyah bin Abu Suffyan pengasas Dinasti Umayyah.
Dari senarai panjang ini, dapat diketahui dan difahami bahawa benar-benar bahawasanya yang memberi dan mencabut sebuah kerajaan atau kekuasaan itu adalah Allah ‘Azza wa Jalla. FirmanNya yang bermaksud:
“Katakanlah (Wahai Muhammad): “Wahai Tuhan yang mempunyai kuasa pemerintahan! Engkaulah yang memberi kuasa pemerintahan kepada sesiapa yang Engkau kehendaki, dan Engkaulah yang mencabut Kuasa pemerintahan dari sesiapa yang Engkau kehendaki. Engkaulah juga yang memuliakan sesiapa yang Engkau kehendaki, dan Engkaulah yang menghina sesiapa yang Engkau kehendaki. Dalam kekuasaan Engkaulah sahaja adanya segala kebaikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu.” (Ali Imran: 26)
Insya Allah, pada bahagian berikutnya kita akan telusuri secara ringkas kisah dan perjalanan raja-raja yang disebutkan dalam al-Qur’an dan hadith. Tujuan utama perbincangan ini ialah agar kita memperoleh gambaran yang menyeluruh berkaitan pemerintahan beraja di sisi agama Islam.

2. Definisi Raja

Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka Edisi Keempat:
“Orang yg mengetuai dan memerintah sesuatu negara (bangsa), kepala negara (yang diwarisi).”

Kamus Besar Indonesia:

“Penguasa tertinggi pada suatu kerajaan (biasanya diperoleh sebagai warisan); orang yang mengepalai dan memerintah suatu bangsa atau Negara.”
Di dalam al Qur’an kata ‘mulk’ diterjemah sebagai raja. Sebagaimana firman Allah yang maksudnya:

“Senantiasa bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Raja, Yang Maha Suci, Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (Al Jumu’ah:1)

Beberapa raja dirujuk secara langsung sebagai ‘mulk’ di dalam al-Qur’an seperti Talut, Daud dan Sulaiman (sekadar menyebut beberapa contoh). Dan ada juga yang tidak disebut secara langsung di dalam al-Qur’an seabagai ‘mulk’. Contohnya Dzulqarnain dan Namrud kedua itu raja berdasarkan penjelasan hadit dan tafsir ulama muktabar.
Demikian juga raja-raja yang memakai gelar seperti Fir’aun (raja Mesir), Kisra (raja Parsi), Kaisar (raja Rom) dan Najasyi (raja Habsyah).
Dalam tradisi tamadun yang lain raja-raja juga diberi gelaran yang berbeza seperti Maharaja, Sultan, Arung (raja Bugis), Narapati  dan banyak lagi. Di Malaysia terdapat 8 raja yang memakai gelar Sultan manakala selebihnya menggunakan gelar Raja (Raja Perlis), Yamtuan Besar (Negeri Sembilan).

2.1 Pemerintahan Beraja

Pemerintahan beraja atau Monarki (dari bahasa Yunani “monos archein”, bermaksud “satu pemerintah”) merupakan sejenis kerajaan di mana Raja menjadi ketua negara.
Kamus Pelajar Edisi Kedua:

“Kerajaan di bawah pemerintahan seorang raja: sistem ~ sistem pemerintahan di bawah seorang raja.”

Dictionary.com:

“A state or nation in which the supreme power is actually ornominally lodged in a monarch.”

3. Raja-Raja yang Adil dan Dipuji
3.1 Raja Talut: Raja yang Berpengetahuan Luas dan Gagah Perkasa
Antara kaum yang diceritakan paling banyak dalam al Qur’an ialah Bani Israel. Perkataan Israel disebutkan sebanyak 58 kali dalam banyak surah. Kepimpinan Bani Israel disebutkan oleh Nabi dalam hadith maksudnya:
“Bani Israel itu dipimpin oleh Nabi-nabi. Setiap seorang Nabi mati, digantikan Nabi yang lain.” (Hadith riwayat al Bukhari & Muslim)
Terdapat ramai rasul-rasul yang terkemuka diutuskan dalam kalangan Kaum Bani Israel ini seperti Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, Nabi Yunus, Nabi Zakaria, Nabi Yahya dan Nabi Isa. Selepas kewafatan Nabi Musa, Bani Israel meminta dari Nabi mereka ketika itu yakni dikatakan Nabi
Syamuel agar Allah mengangkat seorang raja untuk menjadi pemimpin perang. Firman Allah maksudnya:
“Apakah kamu tidak memperhatikan pemuka-pemuka Bani Israil sesudah Nabi Musa, yaitu ketika mereka berkata kepada seorang Nabi mereka: “Angkatlah untuk kami seorang raja supaya kami berperang (di bawah pimpinannya) di jalan Allah.” Nabi mereka menjawab: “Mungkin sekali jika kamu nanti diwajibkan berperang, kamu tidak akan berperang.” Mereka menjawab: “Mengapa kami tidak mau berperang di jalan Allah,
padahal sesungguhnya kami telah diusir dari anak-anak kami?”. Maka tatkala perang itu diwajibkan atas mereka, merekapun berpaling, kecuali beberapa saja di antara mereka. Dan Allah Maha Mengetahui siapa orang-orang yang zalim. Nabi mereka mengatakan kepada mereka: “Sesungguhnya Allah telah mengangkat Talut menjadi rajamu.” Mereka
menjawab: “Bagaimana Talut memerintah kami, padahal kami lebih berhak mengendalikan pemerintahan daripadanya, sedang diapun tidak diberi kekayaan yang cukup banyak?” Nabi (mereka) berkata: “Sesungguhnya Allah telah memilih rajamu dan menganugerahinya ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa.”Allah memberikan pemerintahan kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui. Dan Nabi mereka mengatakan kepada mereka:
 “Sesungguhnya tanda ia akan menjadi raja, ialah kembalinya tabut kepadamu,di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu dan sisa dari peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun; tabut itu dibawa malaikat. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda bagimu, jika kamu orang yang beriman.
Maka tatkala Talut keluar membawa tenteranya, ia berkata:
“Sesungguhnya Allah akan menguji kamu dengan suatu sungai. Maka siapa di antara kamu meminum airnya; bukanlah ia pengikutku. Dan barangsiapa tiada meminumnya, kecuali menceduk seceduk tangan, maka dia adalah pengikutku.” Kemudian mereka meminumnya kecuali beberapa orang di antara mereka. Maka tatkala Talut dan orang-orang yang beriman bersama dia telah menyeberangi sungai itu, orang-orang yang telah minum berkata: “Tak ada kesanggupan kami pada hari ini untuk
melawan Jalut dan tenteranya.” Orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Allah, berkata: “Berapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah. Dan Allah beserta orang-orang yang sabar.” Tatkala Jalut dan tenteranya telah nampak oleh mereka, merekapun (Talut dan tenteranya) berdoa: “Ya Tuhan kami, tuangkanlah kesabaran atas diri kami, dan kukuhkanlah pendirian kami dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir.” Mereka (tentera Talut) mengalahkan tentera Jalut dengan izin Allah dan (dalam peperangan itu) Daud membunuh Jalut, kemudian Allah memberikan kepadanya (Daud) pemerintahan dan hikmah (sesudah meninggalnya Talut) dan mengajarkan kepadanya apa yang dikehendaki-Nya. Seandainya Allah tidak menolak (keganasan) sebahagian umat manusia dengan sebagian yang lain, pasti rusaklah bumi ini. Tetapi Allah mempunyai karunia (yang dicurahkan) atas semesta alam.” (Al Baqarah 247-251)
Ibnu Kathir di dalam Tafsir al Qur’an al Azhim menjelaskan Nabi yang dimaksudnya dengan berkata: “Mujahid mengatakan ia adalah Syamuel. Demikian juga dikatakan oleh
Muhammad bin Ishak dari Wahab bin Munabbih ia adalah Syamuel bin Bali bin Alqamah … bin Ya’kub bin Ishak bin Ibrahim.”
Berkaitan jumlah tentera pasukan Talut ia disebutkan oleh Nabi dalam sebuah hadith diriwayatkan oleh al-Bara maksudnya:
“Para sahabat Muhammad yang menyertai Perang Badr,  memberitahu kepadaku bahawa jumlah pasukan mereka adalah bersamaan dengan pasukan Talut yang menyeberangi sungai dan anggaran jumlahnya kira-kira 300 dan beberapa belas orang. Demi Allah, tiada yang menyeberangi sungai itu melainkan orang-orang beriman sahaja.” (Hadis riwayat al Bukhari)

Beberapa pengajaran penting yang dapat diambil dari dalil ini ialah:
1.         Allah memberikan pemerintahan kepada siapa yang dikehendaki-Nya.

2.         Allah mengangkat Talut sebagai raja Bani Israel.
3.         Allah menganugerahi Raja Talut ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa.
4.         Bani Israel ingkar kepada perintah Allah untuk taat kepada Raja Talut. Ini adalah
sikap Bani Israel zaman berzaman. Bahkan mereka ingkar kepada rasul-rasul dari kalangan mereka dan membunuh rasul-rasul yang dilantik.
5.         Allah menguji ketaatan dan kesetiaan Bani Israel terhadap Raja Talut.
6.         Allah memberikan kemenangan kepada sesuatu kaum bukan hanya disebabkan
kekuatan yang mereka miliki.
7.         Faktor terbesar sesebuah kemenangan ialah kesabaran dalam mentaati perintah Allah dan meninggalkan larangannya.
8.         Jihad atau perang yang sah dan syar’ie ialah jihad bersama penguasa yang sah. Nabi Daud berjihad di bawah pasukan Talut yang diangkat sebagai raja yang sah.
3.2 Raja Nabi Daud: Diberi Kerajaan yang Kuat, Hikmah dan Kebijaksanaan
Nabi Daud Alaihisalam termasuk salah seorang tentera Raja Talut. Setelah berjaya
membunuh Jalut dengan tangannya, tidak berapa lama setelah itu Raja Talut
mewariskan kerajaannya kepada Nabi Daud Alaihisalam. Ini dirakamkan dalam firman
Allah yang maksudnya:
“Mereka (tentara Thalut) mengalahkan tentara Jalut dengan izin Allah dan (dalam peperangan itu) Daud membunuh Jalut, kemudian Allah memberikan kepadanya (Daud) pemerintahan dan hikmah (sesudah meninggalnya Thalut) dan mengajarkan kepadanya apa yang dikehendaki-Nya.” (Al Baqarah: 251)

Nama Nabi Daud disebutkan dalam Al Qur’an sebanyak 16 kali. Baginda termasuk Rasul yang diberikan kitab yakni Zabur.

3.2.1 Kerajaan Nabi Daud
Allah memberikan beberapa kelebihan dan keutamaan kepada Nabi Daud dan
kerajaannya. Antaranya ialah:
•     Ilmu, hikmah dan kebijaksanaan
•     Kesabaran dan Kekuatan
“Bersabarlah atas segala apa yang mereka katakan; dan ingatlah hamba Kami Daud yang mempunyai kekuatan; sesungguhnya dia amat taat (kepada Tuhan).” (Sad: 17)
Dua perkara ini yakni kekuatan dan kesabaran sering digandingkan bersama. Bahkan dalam sebuah hadith Nabi memberikan takrif bahawa orang yang paling kuat ialah mereka yang dapat bersabar menahan amarahnya. Sabda Nabi maksudnya:
“Bukanlah orang yang kuat itu (dinilai) dengan (kekuatan) dalam pergelutan, sesungguhnya orang yang kuat ialah orang yang dapat menguasai dirinya ketika marah.” (Hadith riwayat Al-Bukhari & Muslim)
•       Hamba yang soleh & taat kepada Allah
Sabda Nabi maksudnya: “Puasa yang paling disukai oleh Allah SWT. ialah puasa Nabi Daud dan solat yang paling disukai Allah SWT. ialah solat Nabi Daud, baginda tidur separuh malam dan bangun beribadah sepertiga malam dan tidur seperempat malam dan baginda berpuasa sehari dan berbuka sehari.” (Hadith riwayat al-Bukhari dan Muslim)
•       Menundukkan gunung-ganang dan burung-burung untuk bertasbih
        bersamanya. Firman Allah maksudnya:
“Sesungguhnya Kami menundukkan gunung-gunung untuk bertasbih bersama dia (Daud) di waktu petang dan pagi,. Dan (Kami tundukkan pula) burung-burung dalam keadaan terkumpul. Masing-masingnya amat taat kepada Allah. (Sad: 18-19)
“Dan sesungguhnya telah Kami berikan kepada Daud kurnia dari Kami. (Kami berfirman): “Hai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud”, (Saba’: 10)
•       Melunakkan besi & makan dari hasil sendiri
“Dan Kami telah melunakkan besi untuknya, (yaitu) buatlah baju besi yang besar-besar dan ukurlah anyamannya; dan kerjakanlah amalan yang saleh. Sesungguhnya Aku melihat apa yang kamu kerjakan. (Saba’: 10-11)
“Dan telah Kami ajarkan kepada Daud membuat baju besi untuk kamu, guna memelihara kamu dalam peperanganmu; Maka hendaklah kamu bersyukur (kepada Allah).” (al-Anbiya’: 80)
Kemahiran dan kepakaran ini digunakan oleh Nabi Daud untuk menyara diri dan keluarganya. Sabda Nabi maksudnya:
“Tidaklah seseorang itu makan sesuatu makanan, sekalipun sedikit, yang lebih baik daripada apa yang dimakannya dari hasil usaha tangannya dan sesungguhnya Nabi Daud Alaihisalam itu juga makan dari hasil usaha tangannya.” (Hadith riwayat al Bukhari)
Syaikh Salim Eid al Hilali di dalam Kitab Sahih Qisasul Anbiya membawakan sebuah riwayat dari Ibn Syaudzab bahawa setiap hari Nabi Daud menyiapkan sebuah baju besi dan setiap baju besinya dijual dengan harga 6000 dirham. Yakni bersamaan RM 36,000 dengan anggaran satu dirham bernilai RM6.
•       Keadilan & Kebijaksanaan menyelesaikan perselisihan
“Dan Kami kuatkan kerajaannya dan Kami berikan kepadanya hikmah dan kebijaksanaan dalam menyelesaikan perselisihan. Dan adakah sampai kepadamu berita orang-orang yang berperkara ketika mereka memanjat pagar? Ketika mereka masuk (menemui) Daud lalu ia terkejut karena kedatangan) mereka. Mereka berkata: “Janganlah kamu merasa takut; (kami) adalah dua orang yang berperkara yang salah seorang dari kami berbuat zalim kepada yang lain; maka berilah keputusan antara kami dengan adil dan janganlah kamu menyimpang dari kebenaran dan tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Sesungguhnya saudaraku ini mempunyai sembilan puluh sembilan ekor kambing betina dan aku mempunyai seekor saja. Maka dia berkata: “Serahkanlah kambingmu itu kepadaku dan dia mengalahkan aku dalam perdebatan.”
Daud berkata: “Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang
beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini.” Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat. Maka Kami ampuni baginya kesalahannya itu. Dan sesungguhnya dia mempunyai kedudukan dekat pada sisi Kami dan tempat kembali yang baik. Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat darin jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.” (Sad: 20-26)
3.3  “Dan Sulaiman telah mewarisi Daud” (An-Naml: 16)
Kebijaksanaan dan keadilan Sulaiman sudah dapat dikesan sejak sebelum baginda dipilih untuk mewarisi kerajaan ayahnya Nabi Daud. Ini dirakamkan dalam beberapa ayat al Qur’an dan hadis Nabi. Firman Allah maksudnya:
“Dan (ingatlah kisah) Daud dan Sulaiman, di waktu keduanya memberikan keputusan mengenai tanaman, karena tanaman itu dirusak oleh kambing-kambing kepunyaan kaumnya. Dan adalah Kami menyaksikan keputusan yang diberikan oleh mereka itu, maka Kami telah memberikan pengertian kepada Sulaiman tentang hukum (yang lebih tepat); dan kepada masing-masing mereka telah Kami berikan hikmah dan ilmu.” (al Anbiya’ 78-79)
Dalam sebuah hadis pula dari dari Abu Hurairah, Nabi bersabda maksudnya:
“Ada 2 orang wanita yang masing-masing membawa seorang anak laki-lakinya, tiba-tiba ada seekor serigala yang menerkam salah seorang anak. Maka kedua wanita itu pun bertengkar memperebutkan anak yang masih ada (tidak diterkam serigala). Lalu wanita yang lebih tua berkata, “Anakmu yang dibawa lari serigala itu.” Dan yang lainnya
berkata, “Bukan, tetapi anakmulah yang dibawa lari oleh serigala tadi.” Kemudian keduanya mengadu kepada Nabi Daud, lalu Nabi Daud menetapkan bahwa anak yang masih hidup itu milik wanita yang lebih tua. Setelah itu, keduanya pergi menemui Nabi Sulaiman, lalu ia berkata, “Berikanlah aku pisau untuk aku bagi dengan pembagian masing-masing dari kalian setengah.” Maka yang termuda berkata, “Semoga Allah
memberikan rahmat kepadamu, ia itu adalah anaknya (wanita yang lebih tua).” Maka ia pun menetapkapkan anak itu baginya. (maksudnya adalah wanita yang lebih muda, karena seorang ibu pastilah tidak ingin melihat anaknya mati dipotong, ia lebih memilih anaknya diserahkan kepada wanita yang lebih tua).” (Hadith riwayat al Bukhari & Muslim)

3.3.1 Kerajaan dan Kekuasaan Raja Nabi Sulaiman

•       Diberikan hikmah dan ilmu sebagaimana ayahnya Nabi Daud.
•       Memahami suara haiwan
“Dan dia berkata: “Hai Manusia, kami telah diberi pengertian tentang suara burung dan kami diberi segala sesuatu. Sesungguhnya (semua) ini benar-benar suatu kurnia yang nyata.” (An-Naml: 16)
“Hingga apabila mereka sampai di lembah semut berkatalah seekor semut: Hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya, sedangkan mereka tidak menyedari”;  Maka dia tersenyum dengan tertawa karena (mendengar) perkataan semut itu.” (An-Naml: 18-19)
•       Menguasai manusia, jin, haiwan dan angina
Kebesaran kerajaan Nabi Sulaiman melewati penguasaan ke atas jin-jin, haiwan-haiwan dan bahkan termasuk menundukkan angin. Firman Allah maksudnya:
“Dan dihimpunkan untuk Sulaiman tentaranya dari jin, manusia dan burung lalu mereka itu diatur dengan tertib (dalam barisan).” (an-Naml: 17)
“Dan Kami (tundukkan) angin bagi Sulaiman, yang perjalanannya di waktu pagi sama dengan perjalanan sebulan dan perjalanannya di waktu sore sama dengan perjalanan sebulan (pula) dan Kami alirkan cairan tembaga baginya. Dan sebahagian dari jin ada yang bekerja di hadapannya (di bawah kekuasaannya) dengan izin Tuhannya. Dan siapa yang menyimpang di antara mereka dari perintah Kami, Kami rasakan kepadanya azab neraka yang apinya menyala-nyala. Para jin itu membuat untuk Sulaiman apa yang dikehendakinya dari gedung-gedung yang tinggi dan patung-patung dan piring-piring yang (besarnya) seperti kolam dan periuk yang tetap (berada di atas tungku).” (Saba’: 12)
“Kemudian Kami tundukkan kepadanya angin yang berhembus dengan baik menurut ke mana saja yang dikehendakinya, dan (Kami tundukkan pula kepadanya) syaitan-syaitan semuanya ahli bangunan dan penyelam. Dan syaitan yang lain yang terikat dalam  belenggu.”(Sad: 36-38)
•       Menakluk kerajaan Saba. (akan dijelaskan dalam subtopik Ratu Saba’)
•       Kerajaan yang digeruni oleh kerajaan besar yang lain
“Dia berkata: “Sesungguhnya raja-raja apabila memasuki suatu negeri, niscaya mereka membinasakannya, dan menjadikan penduduknya yang mulia jadi hina; dan demikian pulalah yang akan mereka lakukan.” ” (An Naml:34)
“Kembalilah kepada mereka sungguh kami akan mendatangi mereka dengan balatentara yang mereka tidak kuasa melawannya, dan pasti kami akan mengusir mereka dari negeri itu (Saba) dengan terhina dan mereka menjadi (tawanan-tawanan) yang hina dina.” (An Naml: 37)
•       Di kelilingi pasukan menteri dan pembesar yang kuat dan berwibawa
“Berkata Sulaiman: “Hai pembesar-pembesar, siapakah di antara kamu sekalian yang sanggup membawa singgasananya kepadaku sebelum mereka datang kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri.” Berkata ‘Ifrit (yang cerdik) dari golongan jin: “Aku akan datang kepadamu dengan membawa singgsana itu kepadamu sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu; sesungguhnya aku benar-benar kuat untuk membawanya lagi dapat dipercaya.” Berkatalah seorang yang mempunyai ilmu dari AI Kitab: “Aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip.” Maka tatkala Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, iapun berkata: “Ini termasuk kurnia Tuhanku untuk mencoba aku apakah aku bersyukur atau mengingkari (akan nikmat-Nya). Dan barangsiapa yang bersyukur maka sesungguhnya dia bersyukur untuk (kebaikan) dirinya sendiri dan barangsiapa yang ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya lagi Maha Mulia.” (An Naml: 38-40)
3.3.2 Nabi Sulaiman diuji dengan Kesenangan
“(Ingatlah) ketika dipertunjukkan kepadanya kuda-kuda yang tenang di waktu berhenti dan cepat waktu berlari pada waktu petang, maka ia berkata: “Sesungguhnya aku menyukai kesenangan terhadap barang yang baik (kuda) sehingga aku lalai mengingat Tuhanku sampai kuda itu hilang dari pandangan.” “Bawalah kuda-kuda itu kembali kepadaku.” Lalu ia potong kaki dan leher kuda itu.” (Sad: 31-33)
Ketika menjelaskan ayat ini Syaikh Salim Eid al Hilali menyarikan beberapa pendapat dari Kitb Bidayah Wan Nihayah. Antaranya jumlah kuda tersebut ialah sepuluh ribu ekor, ada yang menyatakan 20 ribu ekor dan ada yang mengatakan ia adalah 20 ekor kuda terbang. Aisyah menceritakan dalam sebuah hadith maksudnya:
“Rasulullah pernah pulang dari perang Tabuk atau Khaibar, sedang pada lubang dinding itu terdapat kain penutup. Lalu angin berhembus dan meniup kain kain penutup itu tersingkap dan tampaklah boneka-boneka Aisyah. Dengan nada bergurau bagindan bertanya…. Aisyah menjawab, “Seekor kuda”. Kemudian baginda bertanya lagi, “Lalu, apa yang terletak di bahagian atasnya?” Jawab Aisyah, “Itu adalah sayap.” “Jadi kuda itu mempunyai sayap,” sambung baginda. Aisyah berkata, “Tidakkah engkau mendengar bahawa Sulaiman mempunyai kuda yang juga bersayap.” (Hadith riwayat Abu Daud)
3.3.3 Tiada Kerajaan yang Lebih Besar Sebelum dan Sesudah Kerajaan Nabi Sulaiman
“Dan sesungguhnya Kami telah menguji Sulaiman dan Kami jadikan (dia) tergeletak di atas kerusinya sebagai tubuh (yang lemah karena sakit), kemudian ia bertaubat. Ia berkata: “Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang juapun sesudahku, sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Pemberi.”  (Sad:34-35)
3.4 Ratu Saba yang Diberikan Segala Sesuatu dan Singgahsana yang Besar
Kerajaan Saba merupakan sebuah kerajaan yang besar pada zaman kerajaan Nabi Sulaiman bin Daud. Salah satu kejayaan tamadun itu ialah terbinanya Empangan Ma’arib. Kisah Ratu Saba bermula apabila burung hud-hud sebagai anggota pasukan tentera Nabi Sulaiman membuat tinjauan dan menemui kerajaan tersebut.
3.4.1 Burung Hud-hud Menemui Kerajaan Saba’
Firman Allah maksudnya:
“Dan dia memeriksa burung-burung lalu berkata: “Mengapa aku tidak melihat hud-hud, apakah dia termasuk yang tidak hadir. Sungguh aku benar-benar akan mengazabnya dengan azab yang keras atau benar-benar menyembelihnya kecuali jika benar-benar dia datang kepadaku dengan alasan yang terang.” Maka tidak lama kemudian (datanglah hud-hud), lalu ia berkata: “Aku telah mengetahui sesuatu yang kamu belum mengetahuinya; dan kubawa kepadamu dari negeri Saba suatu berita penting yang diyakini. Sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar.” (An-Naml: 20-23)
Ibn Kathir di dalam Tafsir Al Qur’an al Azim membawa riwayat dari Hasan al Basri bahawa namanya ialah Balqis binti Sarahil Allah Ta’ala menceritakan tentang kerajaan besar milik raja-raja Saba’ di Yaman. Lalu, salah seorang raja memilih salah seorang anak wanitanya, untuk memegang kekuasaan, hingga akhirnya mereka mengangkat wanita itu sebagai pemimpin rakyatnya.
3.4.2 Kerajaan Saba’ Kerajaan Syirik yang Menyembah Matahari
“Aku mendapati dia dan kaumnya menyembah matahari, selain Allah; dan syaitan telah menjadikan mereka memandang indah perbuatan-perbuatan mereka lalu menghalangi mereka dari jalan (Allah), sehingga mereka tidak dapat petunjuk, agar mereka tidak menyembah Allah Yang mengeluarkan apa yang terpendam di langit dan di bumi dan Yang mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Allah, tiada Tuhan Yang disembah kecuali Dia, Tuhan Yang mempunyai ‘Arsy yang besar.” (An-Naml: 24-26)
3.4.3 Surat Nabi Sulaiman kepada Ratu Saba’
“Pergilah dengan (membawa) suratku ini, lalu jatuhkan kepada mereka, kemudian berpalinglah dari mereka, lalu perhatikanlah apa yang mereka bicarakan” Berkata ia (Balqis): “Hai pembesar-pembesar, sesungguhnya telah dijatuhkan kepadaku sebuah surat yang mulia. Sesungguhnya surat itu, dari SuIaiman dan sesungguhnya (isi)nya: “Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Bahwa janganlah kamu sekalian berlaku sombong terhadapku dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri.” (An-Naml: 28-31)

3.4.5 Ratu Saba akhirnya Beriman

“Dan ketika Balqis datang, ditanyakanlah kepadanya: “Serupa inikah singgasanamu?” Dia menjawab: “Seakan-akan singgasana ini singgasanaku, kami telah diberi pengetahuan sebelumnya dan kami adalah orang-orang yang berserah diri.” (An-Naml: 42)

“Dikatakan kepadanya: “Masuklah ke dalam istana.” Maka tatkala dia melihat lantai istana itu, dikiranya kolam air yang besar, dan disingkapkannya kedua betisnya. Berkatalah Sulaiman: “Sesungguhnya ia adalah istana licin terbuat dari kaca.” Berkatalah Balqis: “Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap diriku dan akuberserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan semesta alam.” (An-Naml: 44)

3.4.6 Hukum Melantik Wanita Sebagai Ketua
Ketika menjelaskan kisah Ratu Saba’ para ulama tafsir membawakan hadith Nabi berkaitan melantik ketua dari kalangan wanita. Abu Bakrah pada waktu perang Jamal (yang dipimpin oleh ‘Aisyah) maka beliau teringat sebuah hadith yang beliau dengar dari Rasulullah. Ketika baginda menerima berita bahawa orang-orang Parsi memilih anak perempuan Kisra sebagai pemimpin, sabda baginda, “Tidak akan beruntung suatu kaum yang dipimpin oleh seorang wanita.” Hadith riwayat al-Bukhari)
3.5 Raja Yang Lari Meninggalkan Takhta Demi Taqwa
Ini adalah kisah salah seorang raja Bani Israil. Kaumnya memilihnya untuk memegang kekuasaan dan tampuk pimpinan, lalu rasa takutnya kepada Allah mendorongnya untuk pergi dari kaumnya dengan meninggalkan kursi kekuasaan dan lebih mementingkan ibadah kepada Allah di daerah dia tidak dikenal. Dia hidup dari pekerjaan sendiri. Diriwayatkan maksudnya:
“Disebutkan seseorang lelaki dari umat sebelum kalian memegang kerajaan, lalu dia berfikir bahawa hal itu terputus darinya dan bahawa kehidupan yang dijalaninya telah menyibukkannya dari beribadah kepada Tuhannya, maka pada suatu malam dia menyelinap dan menghilangkan diri dari istananya. Dia berada di tempat lain. Dia menuju ke pantai. Di sana dia bekerja membuat bata dengan upah. Dia pun dapat makan dan bersedekah dengan bakinya. Hal itu berlarutan sehingga raja negeri tersebut mengetahui perihal ibadah dan kebaikannya. Maka raja memintanya untuk menghadap, akan tetapi dia menolak. Raja mengulang permintaan kepadanya untuk menghadap, tetapi dia selalu menolak. Dia berkata, “Aku tidak ada urusan dengannya.” Lalu raja datang dengan menaiki kenderaan. Tatkala lelaki melihatnya, dia menghilangkan diri. Melihat laki-laki itu kabur, raja mengejarnya tapi gagal menyusulnya.
Lalu raja memanggil, “Wahai hamba Allah,. aku tidak akan mencelakakan dirimu.” Maka laki-laki itu berhenti dan raja mendekatinya. Raja bertanya, “Siapa kamu? Semoga Allah merahmatimu.” Laki-laki itu menjawab, “Aku adalah fulan bin fulan, raja negara ini dan ini. Saat aku merenungkan urusanku, aku mengetahui bahwa apa yang aku jalani terputus dan bahwa ia telah menyibukkanku dari ibadah kepada Allah. Lalu aku meninggalkannya dan datang kemari untuk beribadah kepada Tuhanku Azza wa Jalla.”
Raja berkata, “Kamu tidak lebih memerlukan apa yang kamu lakukan dari diriku.” Kemudian raja turun dari kendaraannya, melepasnya, dan mengikuti laki-laki itu. Kedua orang itu lantas beribadah kepada Allah dan memohon kepada Allah agar dimatikan bersama. Lalu keduanya mati. Dia berkata, “Seandainya aku berada di Rumailah Mesir, niscaya aku tunjukkan kuburan keduanya berdasarkan ciri yang disampaikan oleh
Rasulullah kepada kami.” (Hadith riwayat Ahmad)
3.6 Raja Tubba: Raja yang Islam Memerintah Rakyat yang Syirik
Kisah raja Tubba dirakamkan dalam firman Allah maksudnya:
“Apakah mereka (kaum musyrikin) yang lebih baik ataukah kaum Tubba’ dan orang orang yang sebelum mereka. Kami telah membinasakan mereka karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berdosa.” (Ad-Dukhan: 37)
Tubba’ merupakan sebutan atau gelar bagi raja-raja Yaman. Dia adalah seorang yang beriman sedangkan kaumnya kafir. Sabda Nabi dalam sebuah hadith maksudnya:
“Janganlah kalian mencela Tubba’ karena dia sudah masuk Islam.” (Hadith riwayat Ahmad)
Pada mulanya mereka adalah kaum yang mempunyai kemampuan dan ilmu yang cukup tinggi serta mempunyai bala tentera yang cukup kuat. Kalau dibandingkan dengan kafir Quraisy, para kafir Quraisy jauh ketinggalan dari orang-orang Tubba’. Mereka berbuat dosa yang melampaui batas sehingga negeri mereka dihancurkan Allah. Firman Allah dalam ayat yang lain maksudnya:
“Dan, penduduk Aikah serta kaum Tubba’ semuanya telah mendustakan rasul-rasul, maka sudah semestinya mereka mendapat hukuman yang sudah diancamkan.” (Qaaf: 14)
Menurut Sami bin Abdullah al-Maghluts dalam bukunya Atlas Sejarah Nabi dan Rasul, kaum Tubba’ ini memiliki peradaban yang sangat maju. Di antara peradaban mereka yang masih dapat disaksikan hingga saat ini adalah berupa tangki-tangki tempat penyimpanan air, termasuk bendungan irigasi untuk pengairan. Kaum Tubba’ ini dianggarkan hidup sekitar seribu tahun sebelum kelahiran Rasulullah SAW, beberapa abad sebelum kelahiran Isa bin Maryam.
3.6. Raja Najasyi
Pada zaman Nabi terdapat juga kejadian raja yang menerima dakwah Nabi namun tetap memimpin kerajaan yang masih kubur. Raja Najasyi pemerintah Habsyah beriman kepada Allah dan kerasulan Nabi Muhammad. Najasyi disebut memberi pertolongan dan suaka politik kepada Kaum Muslimin yang ditindas di Mekah. Ia disebut sebagai hijrah pertama dalam Islam sebelum hijrah ke Madinah.
Berita akan keimanan dan keislaman Najasyi dikhabarkan dalam sebuah hadith yang maksudnya:

“Sesungguhnya Rasulallah (s.a.w) memberi khabar kepada manusia (yakni, para sahabat)  cerita Raja Najasyi (namanya Askamah) pada suatu hari yg mati dia pada hari itu; maka keluar (Nabi) dgn mereka pada tempat solat, maka takbir dia dgn empat takbir.” (Hadith riwayat Muslim)

4.0 Raja Terbaik Dalam Islam
Ibnu Taimiyah menuliskan dalam dua buah kitabnya Majmu’ Fatawa dan Minhaj Sunnah:

“Para ulama sepakat bahwa Muawiyah adalah raja terbaik dalam umat, karena 4 pemimpin sebelumnya adalah para khalifah nubuwwah, adapun dia adalah awal raja dan kepemimpinannya adalah rahmat.”

Bakat dan kepimpinan beliau dilihat sejak zaman Nabi lagi. Beliau mendapat kepercayaan para sahabat setelah Nabi memberikan kepercayaan kepadanya untuk sebuah tugas yang sangat agung, mencatat wahyu Allah. Di masa Abu Bakar, Mu’awiyah diangkat sebagai komandan perang, di hadapan para pembesar sahabat dari kalangan Muhajirin dan Anshar. Pada masa Umar bin al-Khatthab, Uthman Affan dan Ali bin Abi Talib, beliau dipercaya sebagai gabenor Syam.
Al-Qadhi Abu Bakr ibnul ‘Arabi menjelaskan dalam al-‘Awashim min al-Qawasim:

“Cubalah Anda semua perhatikan rangkaian ini. Alangkah kuatnya ikatan beliau. Tidak ada seorang pun yang dikurni anugerah seperti ini setelah mereka.”

Genap empat puluh tahun Mu’awiyah memimpin dan mendapatkan kepercayaan generasi terbaik. Dua puluh tahun sebagai gabenor di Syam dan dua puluh tahun memegang khalifah. Pada masa pemerintahan beliau, tidak banyak masalah berlaku. Hal ini menunjukkan keutamaan beliau dan kearifan beliau dalam memimpin kaum muslimin.
Ibnu Abil Izzi Al Hanafi dalam Syarah Aqidah Thahawiyah berkata:
“Raja pertama kaum muslimin adalah Muawiyah, dan dia adalah sebaik-baiknya raja kaum muslimin.”
Adapun tohmahan dan celaan terhadap Muawiyah itu tidak lain hanya datang dari musuh-musuh Islam. Ali bin Abi Thalib sekembalinya beliau dari Shiffin berkata sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ibnu Kathir dalam Bidayah wan Nihayah:
“Wahai manusia, jangan sekali-kali kalian membenci kepemimpinan Mu’awiyah. Sungguh, jika kalian kehilangan Mu’awiyah nescaya kalian akan melihat kepala-kepala manusia berguguran dari badan-badan mereka seperti buah hanzhal.”
Khatib al-Baghdadi di dalam Tarikh Baghdad menulikan bahawa Abu Taubah ar-Rabi’ bin Nafi’ berkata:
“Mu’awiyah bin Abi Sufyan adalah tirai bagi sahabat-sahabat Rasulullah. Siapa yang berani menyingkap tirai itu, niscaya ia akan berbuat lancang terhadap yang berada di baliknya.”
Benarlah kata Abu Taubah. Sesiapa yang berani memburuk-burukkan Mu’awiyah dengan nescya ia akan lancang juga mencela sahabat yang lain karena tirai telah tersingkap, sebagaimana tirai rumah yang apabila terbuka akan terlihatlah apa yang ada di baliknya. Oleh karena itu, al-Imam Abdullah ibnul Mubarak al-Marwazi sebagaimana diriwayatkan oleh Ibn Asakir dalam Tarikh Dimasyq berkata:
“Mu’awiyah di sisi kami (Ahlus Sunnah, ahlul hadith) adalah ujian (sebagai barometer). Siapa yang kita lihat ia memandang Mu’awiyah dengan pandangan hina, kita berprasangka bahwa orang ini juga berpandangan hina kepada seluruh sahabat Muhammad.”
5.0 Pandangan Islam Terhadap Sistem Pemerintahan Beraja
Permulaan sistem warisan atau beraja dalam sejarah Islam pasca kerasulan Nabi Muhammad ialah ketika Muawiyah mewasiatkan agar anaknya Yazid untuk menggantikannya sebagai khalifah.
5.1 Perlantikan Yazid Sebagai Pewaris Takhta Muawiyah
Cara perlantikan khalifah pada zaman khalifah yang empat ada bermacam-macam. Akan tetapi semuanya berpandukan sistem syura dan memberi pertimbangan kepada maslahat kaum Muslimin. Ini disebutkan oleh Imam as- Suyuti dalam Tarikh Khulafa’.
Sedangkan pemilihan Yazid sebagai pengganti khalifah, sekali imbas ia dilihat seolah-oleh berbeza dan bertentangan kaedah sebelumnya. Namun setelah disemak dan diteliti dengan saksama keadaan pada waktu itu dan semua sisi kehidupan yang terjadi, maka sebuah kesimpulan lain dapat dibuat. Oleh yang demikian itu, para ulama memberikan berbagai kemungkinan (alasan/ udzur) terhadap apa yang dilakukan oleh Muawiyah.
Sebagaimana yang dijelaskan dalam Tarikh Daulah Umawiyah diterbitkan oleh Jami’atul Imam Muhammad bin Suud Islamiyah, ada beberapa alasan dikemukakan. Antaranya
•       Muawiyah mengetahui bahawa para sahabat yang ada dan sebahagian anak-anak para sahabat adalah lebih utama dan lebih baik dari Yazid.
•      Beberapa pihak atau kelompok yang layak menjadi khalifah seterusnya. Dibimbangi ada musuh-musuh Islam yang menyelinap ke dalam kaum Muslimin dan membuat provokasi untuk merebut kerusi pemerintahan.
•      Yazid memiliki kepakaran dalam peperangan dan pemerintahan. Seluruh keturunan Bani Umaiyah dan penduduk Syam sepakat untuk memilihnya sebagai dan tidak akan menyerahkan kerusi khalifah kepada orang selain beliau. Walaupuan akan terjadi pertumpahan darah dan pembunuhan. Muawiyah khuatir sejarah pertumpahan darah pada zaman Uthman dan Ali berulang setelah negara berada dalam keadaan aman dan tenteram lebih 20 tahun.
Ibn Kathir telah membawakan sejumlah riwayat yang menerangkan bahawa Muawiyah berdoa kepada Allah di hadapan kaum Muslimin di atas mimbar. Beliau mengatakan:
“Ya Allah, Engkau mengetahui bahawa aku mengangkat Yazid sebagai khalifah kerana berdasarkan pengetahuanku bahawa Yazid layak dan berkemampuan untuk memimpin, maka permudahkan urusan perlantikan ini. Maka jika engkau mengetahui bahawa aku memilihnya hanya kerana kecintaan aku kepadanya, maka Engkau hindarkanlah pemilihan ini.”
Dirwayatkan pula sebahagian penduduk Madinah memberikan saranan dan
cadangan kepada Muawiyah:
“Sebaiknya engkau tidak memilih anakmu sendiri sebagaimana Nabi tidak melakukan hal yang seperti itu, demikian juga Abu Bakar. Pilihkan salah seorang yang bukan dari kalangan keluargamu sebagai khalifah. Atau sebaiknya engkau mencontohi sikap Umar yang menyerahkan kepada enam orang yang bukan ahli keluarganya. Atau sebaiknya, engkau menyerahkannya kepada kaum Muslimin untuk memilih.”
Akan tetapi ternyata Muawiyah tetap teguh dengan keputusannya memilih Yazid sebagai khalifah.” (Hadith riwayat Khalifah bin Khayyath dalam kitab Tabaqat)
Dr. Uthman bin Muhammad al Khamis di dalam kitabnya Uqbah min at Tarikh pula memilih pandangan yang sedikit berbeza dari pandangan yang telah dikemukakan. Menurutnya:
“Ahlus Sunnah wal Jamaah menganggap khalifah Yazid ada pemerintah yang sah, akan tetapi mereka mencelanya ba’at ini disebabkan dua hal:
•       Pertama, ini adalah bid’ah yang baru, iaitu menyerahkan kekuasaan kepada anaknya. Kesannya kerusia khalifah atau ketua negara menjadi warisan, sedangkan sebelum itu ia dilakukan secara musyawarah dan dipilih bukan dari kalanga ahli keluarga. Lebih-lebih lagi ia tidak melihatkan keluarha terdekat dan anak sendiri. Justeru yang dikritik dan dicela ialah mekanisme atau sistem pemilihan itu, bukan kepada calon atau tokoh yang dipilih. Mereka (Ahlus Sunnah) menolak sistem pewarisan kekuasaan kepada keturunan.
•     Kedua, ada orang yang lebih layak memegang kekuasaan itu berbanding Yazid; seperti Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Abbas, al Hussein serta banyak tokoh lain.”
Manakala Ibnu ‘Arabi di dalam al-Awasim minal Qawasim berkomentar:

“Dalam hal ini, Muawiyah meninggalkan hal yang lebih utama iaitu mesyuarah dan tidak memilih anggota keluarganya, apatah lagi anaknya. Akan tetap setelah beliau melangsungkan pembai’atan terhadap anaknya dan orang-orang pun sudah membai’atnya, maka bai’at ini sah menurut syara’.”

5.2 Isyarat Nabi tentang Raja-raja
Sistem pemerintahan beraja dan mewariskan jawatan ketua kerajaan sudah dikhabarkan oleh Rasulullah ketika baginda masih hidup lagi. Dalam beberapa riwayat yang sahih hal ini telah dinyatakan. Antaranya sabda Nabi bermaksud:
“Akan berlaku Khilafah Nubuwah dan rahmat kemudian berlaku sistem beraja yang rahmat kemudian sistem beraja yang keras kemudian sistem beraja yang sukar..” (Hadith riwayat Ahmad).
Beberapa hadith yang lain telah dijelaskan dalam bab sebelumnya. Ini menunjukkan bahawa sistem pemerintahan beraja itu sah dan diiktiraf dalam Islam. Nabi memerintah kaum muslimin taat kepada raja-raja mereka selama mereka tidak menyuruh kepada maksiat dan bersabar atas kezaliman mereka.
5.3 Faedah dari Interaksi Nabi dengan Raja-raja pada zamannya
Dalam bab sebelum ini sudah dibawakan beberapa bukti yang sahih akan interaksi Rasulullah kepada raja-raja dan ketua negara pada zamannya. Baginda menulis surat berserta cop rasmi, mengutus para sahabat yang berilmu untuk mendakwahkan tauhid serta saling bertukar hadiah.
Ini sekaligus menunjukkan Nabi mengiktiraf (taqrir) kerajaan dan kekuasaan mereka. Raja-raja yang diperangi pula ialah mereka yang enggan beriman dan enggan tunduk kepada kekuasaan Islam. Yakni dengan membayar cukai dan membuka ruang dakwah kepada rakyat mereka untuk memeluk Islam.
6.0 Kesimpulan
Dakwaan segelintir pihak yang menafikan sistem Monarki (beraja) dan mendakwa ianya bukan daripada Islam adalah sesuatu yang salah dan menyalahi syariat. Sebaliknya dalil-dalil dari al Qur’an dan as Sunnah menunjukkan bahawa terdapat raja yang adil, soleh serta dipuji. Manakala sebahagian lagi raja yang zalim dan dicela.
Nabi membahagikan Raja kepada tiga,iaitu:
•           Raja yang Rahmah(baik) ianya seperti Mu`awiyyah dan Umar bin `Abd `Aziz dan
selain mereka yang mengikut manhaj Nabi.
•           Raja yang mencengkam iaitu Raja yang tidak mahu melepaskan takhta mereka
melainkan mesti diwarisi untuk keturunan mereka seperti yang berlaku pada Raja Bani `Umayyah,Bani `Abasiyyah,dan `Uthmaniyyah
•           Raja yang zalim lagi ganas.( ini dapat dilihat sangat banyak dalam
lipatan sejarah).
Nabi tidak menafikan dan mengengkari sistem beraja itu sendiri dan hal ini menunjukkan sistem monarki (sistem beraja) ada asalnya dalam Islam.
Khilafah yang sebenar bukanlah didakwa oleh golongan-golongan yang menyelisihi As-Sunnah, kerana itu Nabi menggunakan lafaz “Minhaj An-Nubuwwah” atau ” Khilafah An-Nubuwwah” menjelaskan Khilafah itu berada di atas Manhaj Nubuwwah, iaitu berada di atas Sunnahnya baik dalam aspek akidah,syariat dan akhlak.
Oleh yang demikian itu keberadaan raja-raja di dalam sistem pemerintahan negara kita harus dipertahankan dan diperbaiki dari masa ke semasa. Raja-raja adalah benteng pertahanan umat Islam di dalam negara Malaysia secara khususnya kerana raja-raja beragama Islam dan juga ketua agama di setiap negeri yang dikuasai.
Rujukan

Ibnu Taimiyah (1998), Majmu’ah al Fatawa. Ditakhrij & ditahkik oleh
Amir al Jazzar & Anwar al Baz. Riyadh: Maktabah al Ubaikan.
Syaikh Salim bin ‘Eid al Hilali (2002), Sahih Qisasul Anbiya.
Kuwait: Muassasah Ghiras lin Nasyr wat Tauzi’.
Syaikh Sofiyurrahman al Mubarakfuri (1994), Ar-Rahiqul Makhtum,
Bahthun Fis Sirah an Nabawiyah Ala Sahibina Afdhalis Salati Wassalam.
Riyadh: Darus Salam.
‘Uthman bin Muhammad al Khamis (2007), Hiqbah Minat Taarikh. Mesir:
Daar Ibnul Jawzi.
_________ (1995), Tarikh Daulah Umawiyah. Riyadh: Jami’atul Imam
Muhammad bin Su’ud al-Islamiyah.
Sami bin Abdullah al-Maghluts, Atlas Sejarah Nabi dan Rasul
image
Advertisements

Tinggalkan Jawapan

Masukkan butiran anda dibawah atau klik ikon untuk log masuk akaun:

WordPress.com Logo

Anda sedang menulis komen melalui akaun WordPress.com anda. Log Out /  Tukar )

Google+ photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Google+ anda. Log Out /  Tukar )

Twitter picture

Anda sedang menulis komen melalui akaun Twitter anda. Log Out /  Tukar )

Facebook photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Facebook anda. Log Out /  Tukar )

Connecting to %s


%d bloggers like this: